Untitled Document
Search astroshastra
Home | Direct Pay | Payment Options| Customer Care| Recommend this page | Track your Order| Site Map | Login Here
Yantras Rudraksh Beads Divine Idols Lucky Charms Feng shui Remedies Heera Sankh Parad Store Vastushastra Book Store Gems Store Puja Request Peace Oil Shaligram Shilas Crystal Store
12. 12. 2017
Home      Articles      

NAVAGRAHA CHALISA

Doha

Shri Ganapati Gurupada kamala, Prema sahita shiranaya I
Navagraha chalIsa kahata,Sharada hohu sahaya II
Jaya jaya Ravi Shashi Soma Budha,jaya guru bhragu shani raja I
Jayati rahu aru ketu graha, karahu anugraha aaja II

Shree Surya (Sun) Stuti
Prathamahi ravi kaha.N navau matha, karahu kRipA jana jaani anatha I
Hey Aditya divakara bhanU, mai matimanda maha agyanU I
Aba nija jana kahan harahu kalesha,Dinkara dvadasha rupa dinesha I
Namami bhaskara surya prabhakara,arka mitra agha mogha shmakara I

Shree Chandra (Moon) Stuti
shashi mayaNka rajanipati swami, Chandra kalanidhi namo namami I
Rakapati Himanshu Rakesha, pranavata jana tana harahu kalesha I
Soma Indu vidhu shanti sudhakara,shita rashmi aushadhi nishakara I
Tumahi shobhita wsundar bhala mahesha,sharana sharana jana harahu kalesha I

Shree Mangala (Mars) Stuti
Jaya jaya Mangala sukha daata,lauhita bhaumadika vikhyata I
Angaraka kuja ruja Rinahari, daya karahu yahi vinaya hamarI I
Hey mahisuta Chitisuta sukharasi,lohitanga jaya jana aghanasii I
Agama amangala aba hara lIjai,sakala manoratha poorana kije I

Shree Budha (Mercury) Stuti
Jaya shashi nandana budha maharaja,karahu sakala jana kahaN shubha kaja I
Dijai buddhi sumati sujana, kathina kasta hari hari kalyana I
Hey tarasuta rohiNI naMdana, chandra suvana duhkha dwand nikandana I
Pujahu asa dass kaha swami,pranata pala prabhu namo namami I

Shree Brashpati (Jupiter) Stuti
Jayati jayati jaya shri guru deva,karahu sada tumhari prabhu seva I
Devacharya deva guru gyani,Indra purohita vidya dani I
Vachaspati bagisa udara,jeeva brashaspati naama tumhara I
VidyA sindhu angia naama,karahu sakala vidhi puran kama I

Shree Shukra (Venus) Stuti
Shukradeva tava pada tala jala jatta,dassa nirantara dhyana lagata I
Hey ushena bhargava bhRagunandana, daitya purohita dushTa nikandana I
BhRagukul bhUsana dusana haari,harahu nesta graha karahu sukharIi I
Tuhi dwijvar joshi sirtaja, nar shareer ke tumhi raja I

Shree Shani (Saturn) Stuti
Jaya shree Shani deva ravinandana,jaya kriShno sauri jagavandana I
Pingala manda raudra yama nama,vaphra adi konastha lalama I
Vakra dristi pipala tana saja, shana maha karata ranka shana raja I
Lalta svarna pada karata nihala,karahu vijaya Chaya ke lala I

Shree Rahu Stuti
Jaya jaya rahu gagana pravisaiya, tumahi chandra aditya grasaiya I
Ravi shashi ari svarbhanu dhara,shikhi adi bahu naama tumhara I
Saihinkeya nishachara raja,ardhakaya jag rakhahu laja I
Yadi graha samaya paya kahin avahu,sada shanti rahi sukha upajavahu I

Shree Ketu Stuti
Jaya jaya ketu kathina dukhahari,karahu srijana hetu mangalakari I
Dhvajayuta ruNda rupa vikarala, ghora raudratana adhamana kala I
Shikhi tarika graha balavana, mahapratapa na teja thikana I
Vahana mina maha shubhakari,deejai shanti daya ura dhari I

Navagraha Shanti Phal
Teerathraj prayag supasa, bassai Rama ke sundar dassa I
Kakra gramhin puray-tiwari, duvashram jana kashta utarana setu I
nava-graha shanti likhyo sukha hetu, jana tana kashTa utarana setu I
Jo nita paTha karai chita lavai, saba sukha bhogi parama padapavai I

Doha

Dhanya navagraha deva prabhu, mahima agama apara I
Chita nava mangala moda graha, jagata janana sukha dvara I
Yeh Chalisa navograha vicharit sndardasa I
Padat premayut badat sukha, sarvanda hulasa II

Articles Related Remedies

Lal Kitab Remedies For Planet Sun

Lal Kitab Remedies For Planet Rahu

Vedic Remedies For Planet Venus

Vedic Remedies For Planet Sun In Horoscope

Vedic Remedies For Planet Rahu

Guru Chandal Yoga

Manglik Dosha Or Kuja Dosha In Horoscope With Remedies

The Gaja-Kesari Yoga-1

Results Of Kaalsarp Yogas

Guruchandal Yoga In The Chart
Related Articles
 • Voodoo Doll Spell
 • Koorm Puran Intro
 • Relief From Acute Ailments
 • Money Spell
 • Blessing
 • Planet Uranus In The Horoscope
 • Pradosha Vrata
 • Planet Moon In The Birthchart


 • More Products

  Mahakali Yantra (2)
  INR:4054 
  USD:
  64.35

  Gold Plated Ganesh Yantra
  INR:2999 
  USD:
  47.60

  Kaalsarp Yantra Bhojpatra (Small)
  INR:500 
  USD:
  7.94

  Sampoorn Shree Yantra (12" X 12")
  INR:6500 
  USD:
  103.17

  Saraswati Yantra (5" X 4")
  INR:2076 
  USD:
  32.95

  Power Pendant-9 (Nepal Beads) In Red Thread
  INR:11500 
  USD:
  182.54

  Fourteen Mukhi Rudraksha In Gold Pendant
  INR:45200 
  USD:
  717.46

  Moon Bliss Pendant (Nepal Beads) In Red Thread
  INR:16320 
  USD:
  259.05

  Saraswati Bliss Pendant (Indonesian Beads) In Silv
  INR:1560 
  USD:
  24.76

  Citrine In Silver Pendant (7 Caret)
  INR:1500 
  USD:
  23.81

  Blue Sapphire Pendant With Chain (9 Caret App.)
  INR:4900 
  USD:
  77.78

  Cats Eye In Gold Pendant (7 Caret)
  INR:8975 
  USD:
  142.46

  Cats Eye (9.5 Caret) In Silver Pendant
  INR:4900 
  USD:
  77.78

  Tarquoise Pendant (6.5 Carets App.)
  INR:1500 
  USD:
  23.81
  Adam's Pagination

  Total Astrology Books in Astroshastra Book Store: 732


  INR:150 USD:2.38
  Divisional Of Charts [English]


  INR:300 USD:4.76
  Relationship: Marriage,Love & Sex [English]


  INR:100 USD:1.59
  Anisth Garah [Hindi]


  INR:100 USD:1.59
  All About Dreams [English]


  INR:100 USD:1.59
  Swapna Vigyan [Hindi]  Page 1 of 147        1    2    Next

  Sukra Yantra (8" X 7")

  Harmony Symbol Plate

  Opal (9.10 Caret)

  Heera Shankh 072

  Astrology (With Or Without Horoscope) Sanskrit T

  Chandra Abhishekam

  Brihaspati/Jupiter Japa/Japam

  Ketu Puja

  SANTAN GOPALANM HOMA

  Rahu Abhishek

  Shukra Puja

  Mangal Abhishek

  MRITUNJAY PUJA

  Budh/Mercury Japa/Japam

  Shukra/Venus Japa/Japam

  NAVGRAH ABHISHEKAM

  Brihaspati Abhishek

  RAJAGOPALAM PUJA

  Metal Turtle With Golden Colored Plate

  Heera Sankh (001)

  Red Sandal Wood Powder

  Power Pendant-4 (Indonesian Beads) In Silver Chain

  Astrology And Religion In Indian Art English

  11.55ct. Moonstone

  Combination Of Pearl, Emerald & Yellow Topaz Penda

  Sai Baba-4 (4 Inches)

  Health Oil

  Swastik (2)

  Parad Pyramid (50 Gm)

  Vahandurghatna Nashak Yantra (8" X 7")

  Shivling Shaligram
  Delicious Button Instagram
    Services - Remedies | Vastu | Academic Report | Career Report | Love Report | Hindu Puja Request| Marrige Report| Matchmaking| Astroshastra Family| Astrology Articles| Baby Names| Panchang| Auspicious Days| Newsletter
    Indian Store - Divine Idols | Yantras | Gems | Astro Combos | Rudraksha | Crystal | Tantra Items | Essential Oils | Mantra Stickers | Deity Images | Bhojpatra Yantra | Pyramids| Heera Shankh |
    Chinese Store - Feng Shui Items | Feng Shui Jewellery | Home Decor | Lucky Charms | Candle Store
    General Info - About us | Advertise | Partners | Feedback | Contact Us | Copyright | Privacy Policy | Disclaimer | Be Our Distributers| Testimonials | Payment Options | Site Map |
    Sister Sites - Artacarte.com | Astroshastra.net | Astroshastra.info | Rudraksh.info | Yantrashastra | Shaligram | Rudrakshabeads.co.in
  Copyright © 2001-2017ASTROSHASTRA, a brand by ROUGEOYANT GLOBAL .