Durga Chalisa - For the Goddess Durga Stuti
Kemdrum Yoga

Home / Articles

DURGA CHALISA

Namo Namo Durge Sukh karani,Namo Namo ambe Dukh harani.

Nirakar hai jyoti tumhari,Tihun lok pheli ujayari.

Shashi lalat mukh mahavishala,Netra lal bhrikutee vikarala.

Roop Matu ko adhika suhave,Daras karat jan ati sukh pave.

Tum sansar shakti laya kina,Palan hetu anna dhan dina.

Annapurna hui jag pala,Tumhi adi sundari Bala.

Pralaya kala sab nashan hari,Tum gauri Shiv-Shankar pyari.

Shiv yogi tumhre guna gaven,Brahma Vishnu tumhen nit dhyaven.